Yhteistoiminta yrityksessä

Lainsäädäntö määrittää yrityksen ja henkilöstön edustajien välistä keskinäistä yhteistoimintaa.

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334

YT-laki tunnetaan lähinnä henkilöstövähennyslakina, mutta sen puitteissa pitää tai voi käsitellä ja sopia monia työolosuhteisiin vaikuttavia asioita, joista neuvottelualoitteen voi tehdä työnantaja tai henkilöstöryhmän edustaja.

 • naisten ja miesten välinen tasa-arvo
 • päihdeohjelmaan liittyvä huumausainetestin todistuksen antaminen
 • kamera- ja kulunvalvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja menetelmät
 • sähköpostin ja tietoverkon käytön periaatteet ja viestinnän tietojen käsittely
 • henkilöstörahastot ja voittopalkkiojärjestelmät
 • yhteistoimintakoulutuksen määrä ja sisältö
 • työsäännöt ja aloitetoiminnan säännöt
 • työsuhdeasuntojen jakaminen
 • sosiaalitilojen käyttö sekä lasten päivähoidon ja työpaikkaruokailun järjestäminen
 • harrastus-, virkistys- ja lomatoiminnan varojen jakoperusteet
 • yrityksen tai sen osan lopettamnen, siirtäminen, laajentaminen tai supistaminen
 • kone- ja laitehankinnat
 • palvelutuotannon ja tuotevalikoiman muutokset
 • työn järjestelyjen muutokset ja ulkopuolisen työvoiman käyttö

YT-laki määrittää henkilöstön edustajien tiedonsaantia

 • tiedot yrityksen taloudellisesta tilasta sekä tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät sekä edellä mainitut tiedot viipymättä, jos niihin on tullut oleellisia muutoksia
 • palkkatiedot
 • pyynnöstä selvitys neljännesvuosittain määräaikaisten ja osa-aikaisten määristä sekä vuosittain selvitys ulkopuolisen työvoiman käytöstä
 • liikkeen luovutuksen, sulautumisen tai jakautumisen ajankohta, syyt sekä oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset

Yleisiä suunnitelmia on käsiteltävä yhteistoimintaneuvotteluissa

 • työhönoton yleiset periaatteet ja perehtymiseksi annettavat tiedot
 • tietojen kerääminen työhönotossa
 • henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat
 • vuokratyövoiman käytön periaatteet

Työsuojelutoimikunta

Työnantajan edustajana toimivan työsuojelupäällikön kanssa henkilöstön edustajat muodostavat työsuojelutoimikunnan. Työsuojeluvaltuutetut ovat asemansa perusteella työsuojelutoimikunnan jäseniä.