Säännöt

Nopsyn säännöt kokonaisuudessaan ovat nähtävissä Nopsyn intranet-sivuilla.

 

Tiivistelmä säännöistä

1 §     NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on NOPSY ry ja sen kotipaikka on Espoo...


2 §     TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä työsuhteeseen kuuluvia ja muita ammatillisia sekä yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja sivistyksellisiä etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

kokoaa Nokia Solutions and Networksin ja Nokia Corporationin tai näiden yhtiöiden seuraajien tai tytär- tai osakkuusyhtiön (jäljempänä ”työnantaja”) pääkaupunkiseudun ylemmät toimihenkilöt yhdistyksen jäsenyyteen...


3 §     YHDISTYKSEN JÄSENET

Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen jäseneksi AKAVAn tai YTN:n jäsenliittoon järjestäytyneen henkilön, joka on työnantajan palveluksessa...

4 §     EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti hallitukselle  tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan...

5 §     JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Jäsen on oikeutettu käyttämään hyväkseen kaikkia yhdistyksen sääntöjen 2 §:ssä mainittuja toiminnan tuloksia. Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä...

6 §     JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu peritään hallituksen määräämällä tavalla, ja sen suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous...

7 §     MAKSUVAPAUS

Taloudellisten vaikeuksien, lomauttamisen, sairauden, opiskelun, perhevapaiden tai asevelvollisuuden takia voi hallitus pyynnöstä myöntää jäsenelle jäsenmaksuvapauden enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

8 §     HALLINTO

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä, joille voidaan valita 0-10 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan...

9 §     HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tulee

 • edustaa yhdistystä ja vastata sen toiminnasta
 • toimeenpanna yhdistyksen päätökset ja hoitaa juoksevat asiat, jotka eivät vaadi yhdistyksen koolle kutsumista
 • edistää yhdistyksen voimistumista ja toteuttaa yhdistyksen toimintamuotoihin sisältyvillä keinoilla sen tarkoitusta
 • seurata jäsenten palkka- ja sosiaalisia oloja sekä yleistä palkka- ja etuasioiden kehitystä
 • hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta, sekä toimia yhdistyksen taloudellisen aseman pysyttämiseksi vakaana ja vahvistamiseksi
 • hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet ja ylläpitää yhdistyksen jäsenistä luottamuksellista luetteloa, johon on merkitty lain edellyttämät sekä yhdistyksen  ja jäsensuhteensa mukaisten järjestöjen toiminnassa tarvittavat tiedot
 • vastaanottaa yhdistyksen toimintaa koskevat ehdotukset ja valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
 • antaa vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä
 • huolehtia, että jäsensuhteen mukaisten järjestöjen yhdistystä velvoittavat asiat tulevat toimitetuiksi
 • valvoa yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten noudattamista
 • noudattaa jäsensuhteensa mukaisten järjestöjen sääntöihin perustuvia päätöksiä ja edistää sen tarkoitusten toteutumista
 • nimetä tarvittavat edustajat eri toimielimiin, mikäli heitä ei ole nimetty yhdistyksen kokouksessa sekä toimeenpanna tarvittaessa yhteyshenkilöiden vaalit.


10 §    YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VELVOLLISUUDET

Puheenjohtaja ohjaa yhdistyksen toimintaa lain, näiden sääntöjen, yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätösten mukaan sekä johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, paitsi vuosi- ja syyskokouksissa, huolehtii hallituksen kokousten pidosta, laatii hallitukselle ehdotuksen yhdistyksen vuosittaiseksi toimintasuunnitelmaksi ja antaa sihteerille, rahastonhoitajalle ja muille mahdollisille toimihenkilöille ohjeita näiden toimintaa varten...

11 §    TOIMINNAN JA TILIEN TARKASTUS

Yhdistyksen tilit ja toiminta päätetään kalenterivuosittain ja annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta...

12 §    YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet tai hallituksen nimenkirjoittajiksi valitsemat henkilöt, kaksi aina yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

13 §    KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous marraskuun 1. päivän ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa hallituksen harkinnan mukaan tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenkunnasta sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta pyytää...

14 §    ÄÄNESTYKSET

Äänestysmenettelyyn viedään vain kannatetut ehdotukset, paitsi henkilövalintoja tehtäessä, jolloin kannatusta ei tarvita...

15 §    VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi (2) pöytäkirjan ja valtakirjan tarkistajaa sekä ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään niiden aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden  myöntämisestä tilivelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16 §    SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi (2) pöytäkirjan ja valtakirjan tarkistajaa sekä ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 • päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 • hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle
 • päätetään yhdistyksen hallituksen koosta
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset ja mahdolliset varajäsenet kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa
 • valitaan edustaja tai edustajat niihin kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus sekä valitaan edustaja tai edustajat niihin konsernitason toimikuntiin tai elimiin, joihin edustajan valinta kuuluu yhdistykselle
 • valitaan edustajat toimikuntiin tai muihin vastaaviin elimiin
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

rules_nuija.gif

 

1 §     NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Nokia Siemens Networks Pääkaupunkiseudun Ylemmät Toimihenkilöt NOPSY ry. ja sen kotipaikka on Espoo

2 §     TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä työsuhteeseen kuuluvia ja muita ammatillisia sekä yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja sivistyksellisiä etuja.

3 §     YHDISTYKSEN JÄSENET

Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen jäseneksi AKAVAn tai YTN:n jäsenliittoon järjestäytyneen henkilön, joka on Nokia Siemens Networksin tai sen seuraajan, tytär- tai osakkuusyhtiön palveluksessa

4 §     EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti hallitukselle  tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

5 §     JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Jäsen on oikeutettu käyttämään hyväkseen kaikkia yhdistyksen sääntöjen 2 §:ssä mainittuja toiminnan tuloksia. Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

6 §     JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu peritään hallituksen määräämällä tavalla, ja sen suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.

7 §     MAKSUVAPAUS

Taloudellisten vaikeuksien, lomauttamisen, sairauden, opiskelun, perhevapaiden tai asevelvollisuuden takia voi hallitus pyynnöstä myöntää jäsenelle jäsenmaksuvapauden enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

8 §     HALLINTO

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä, joille voidaan valita 0-10 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

9 §     HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tulee

edustaa yhdistystä ja vastata sen toiminnasta
 
toimeenpanna yhdistyksen päätökset ja hoitaa juoksevat asiat, jotka eivät vaadi yhdistyksen koolle kutsumista

edistää yhdistyksen voimistumista ja toteuttaa yhdistyksen toimintamuotoihin sisältyvillä keinoilla sen tarkoitusta

seurata jäsenten palkka- ja sosiaalisia oloja sekä yleistä palkka- ja etuasioiden kehitystä

hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta, sekä toimia yhdistyksen taloudellisen aseman pysyttämiseksi vakaana ja vahvistamiseksi

hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet ja ylläpitää yhdistyksen jäsenistä luottamuksellista luetteloa, johon on merkitty lain edellyttämät sekä yhdistyksen  ja jäsensuhteensa mukaisten järjestöjen toiminnassa tarvittavat tiedot

vastaanottaa yhdistyksen toimintaa koskevat ehdotukset ja valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

antaa vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä

huolehtia, että jäsensuhteen mukaisten järjestöjen yhdistystä velvoittavat asiat tulevat toimitetuiksi

valvoa yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten noudattamista

noudattaa jäsensuhteensa mukaisten järjestöjen sääntöihin perustuvia päätöksiä ja edistää sen tarkoitusten toteutumista

nimetä tarvittavat edustajat eri toimielimiin, mikäli heitä ei ole nimetty yhdistyksen kokouksessa sekä toimeenpanna tarvittaessa yhteyshenkilöiden vaalit.

10 §    YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VELVOLLISUUDET

Puheenjohtaja ohjaa yhdistyksen toimintaa lain, näiden sääntöjen, yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätösten mukaan sekä johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, paitsi vuosi- ja syyskokouksissa, huolehtii hallituksen kokousten pidosta, laatii hallitukselle ehdotuksen yhdistyksen vuosittaiseksi toimintasuunnitelmaksi ja antaa sihteerille, rahastonhoitajalle ja muille mahdollisille toimihenkilöille ohjeita näiden toimintaa varten.

11 §    TOIMINNAN JA TILIEN TARKASTUS

Yhdistyksen tilit ja toiminta päätetään kalenterivuosittain ja annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

12 §    YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet tai hallituksen nimenkirjoittajiksi valitsemat henkilöt, kaksi aina yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

13 §    KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous marraskuun 1. päivän ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa hallituksen harkinnan mukaan tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenkunnasta sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta pyytää.

14 §    ÄÄNESTYKSET

Äänestysmenettelyyn viedään vain kannatetut ehdotukset, paitsi henkilövalintoja tehtäessä, jolloin kannatusta ei tarvita.

15 §    VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

valitaan kaksi (2) pöytäkirjan ja valtakirjan tarkistajaa sekä ääntenlaskijaa

todetaan kokouksen laillisuus
esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään niiden aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden  myöntämisestä tilivelvollisille

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


16 §    SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

valitaan kaksi (2) pöytäkirjan ja valtakirjan tarkistajaa sekä ääntenlaskijaa

todetaan kokouksen laillisuus

käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

päätetään jäsenmaksun suuruudesta

hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle
päätetään yhdistyksen hallituksen koosta

valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset ja mahdolliset varajäsenet kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi erovuoroisten  tilalle

valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet

valitaan edustaja tai edustajat niihin kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus sekä valitaan edustaja tai edustajat niihin konsernitason toimikuntiin tai elimiin, joihin edustajan valinta kuuluu yhdistykselle

valitaan edustajat toimikuntiin tai muihin vastaaviin elimiin

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

17 §    SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toisen on oltava syys- tai vuosikokous ja joissa kummassakin vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä hyväksyy ehdotuksen.

18 §    YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toisen tulee olla syys- tai vuosikokous, molemmissa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä ehdotuksen hyväksyy.

19 §    YHDISTYSLAKI

Kaikessa, mistä tässä yhdistyssäännössä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.